Go Home to Rational User Group Nordic

Go to Rational Software
Register as Member FREE
Register as Member FREE 

Go to Member Forum

Go to member forum

Danish Rational User Group, DRUG

Go to OOPSLA

 

 

STADGAR

Nedanstående stadgar §§1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. §27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. §19 ändrades vid årsmötet 2002-02-28..

§ 1 - Firma (Föreningens namn)

Föreningens firma är: Rationals Användarförening i Norden.

§ 2 - Säte (Ort där styrelsen finns)

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3 - Ändamål

Föreningen är en ideell och allmännyttig förening vars främsta ändamål är att:

 • Samla medlemarnas synpunkter gentemot Rational och dess produkter
 • Vara ett brett forum för erfarenhetsutbyte och främja kontakter mellan personer som är intresserade av objektorienterad verksamhets/systemutveckling med hjälp av Rationals produkter
 • Öka medlemarnas kunskapsbredd och djup inom objektorienterad verksamhets/systemutveckling
 • Vara ett nätverk för yrkesverksamma inom objektorienterad verksamhets/systemutveckling
 • Föreningen ska vara oberoende och drivas av medlemarna

Föreningens geografiska täckningsområde ska vara Norden. Föreningens ändamål är inte att stödja medlemarnas eller andra personers ekonomiska intressen.

§ 4 - Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Föreningens verksamhet bedrivs genom

 • Möten
 • Konferenser
 • Elektroniskt forum
 • E-Mail listor

Information skickas individuellt till varje medlem, företrädesvis via elektronisk post.

Vid sammankomster ska en medlem utses att föra minnesanteckningar, som ska tillställas styrelsen.

§ 5 - Regler för medlemskap

Medlemskap kan envar fysisk person erhålla, som delar föreningens syfte och ändamål och som betalar den vid varje tillfälle gällande medlemsavgiften. Föreningen får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Juridisk person kan således ej erhålla medlemskap.

Den som uteslutits ur föreningen kan endast erhålla nytt medlemskap efter att ordinarie föreningsstämma beslutat detta. För att en sådan återanslutning ska kunna behandlas måste en underskriven skriftlig handling (måste vara på papper) med motivering, insändas till föreningens styrelse och valberedning minst 14 kalenderdagar före föreningsmötets öppnande. Styrelsen och valberedningen ska på föreningsmötet redogöra för sina sypunkter.

§ 6 - Regler för uteslutning

För att en medlem ska kunna uteslutas krävs att medlemmen bryter mot föreningen stadgar eller inte stödjer dess ändamål.

Styrelsen beslutar med kvalificerad (2/3) majoritet om temporär uteslutning av medlem giltig fram till öppnandet av nästa ordinarie föreningsstämma. Uteslutning måste för att bli permanent beslutas på ordinarie föreningsstämma med kvalificerad (2/3) majoritet. Styrelsen kan ta upp uteslutning av medlem under punkten övriga frågor på föreningsstämman.

§ 7 - Uppgift om medlemsavgifter eller regler för hur de fastställs

Föreningsstämman delegerar beslutet om medlemsavgiftens storlek till styrelsen. Detta beslut kan regleras av föreningsstämman med ett maxbelopp för medlemsavgiften.

§ 8 - Uppgift om räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara lika med kalenderår.

§ 9 - Uppgift om hur revisorerna utses

Revisor jämte revisorssuppleant utses av ordinarie föreningsstämma och ska under verksamhetsåret och på föreningsstämma företräda medlemarnas intressen gentemot styrelsen.

§ 10 - Uppgift om beslutande organ (ordinarie och extra föreningsstämma) och regler för detta

Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma. Styrelsen ansvarar för att föreningsstämmans beslut verkställs.

§ 11 - Regler för kallelse till föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöte kan ske med personlig kontakt, brev, telefon med personlig kontakt, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post. Kallelse med brev, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post ska ha skett minst 14 kalenderdagar före mötet som kallelsen avser. Kallelse med personlig kontakt eller telefon med personlig kontakt ska ske minst 7 kalenderdagar före mötet kallelsen avser.

§ 12 - Regler för rösträtt

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 - Uppgift om styrelsens sammansättning (antal ledamöter och suppleanter)

Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter.

§ 14 - Regler för hur styrelsen väljs

Styrelsen väljs av medlemarna på årsmötet och företräder föreningen under verksamhetsåret. Årsmötet utser styrelsens ordförande. Årsmötet kan även utse kassör och sekreterare. Övriga poster inom styrelsen tillsätter styrelsen internt med ett konstituerande möte. Styrelsen håller ett konstituerande möte omedelbart efter föreningsstämmans avslutning dock ej senare än 14 dagar efter föreningsstämmans avslutning.

§ 15 - Regler för styrelsens arbete

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den har ansvaret för kallelser till möten och ska förbereda ärenden till årsmötet. Det löpande arbetet i föreningen, ansvaret för bokföring och medelsförvaltning ligger naturligt på styrelsen i föreningen.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst 4 ledamöter är närvarande, som ledamot räknas även den suppleant som trätt i ordinarie ledamots ställe.

Styrelsens samtliga sammanträden ska protokollföras.

På det konstituerande mötet fördelar Styrelsen de olika ansvarsområden, som styrelsen fått i uppdrag av föreningsstämman, mellan de enskilda ledamöterna.

Styrelsen ska utöver det konstituerande mötet hålla minst 4 ordinarie och protokollförda sammanträden per verksamhetsår.

TECKNINGSRÄTT

Föreningens firma teckans av styrelsen i sin helhet samt av den eller dem som styrelsen utser.

§ 16 - Regler för ändring av stadgarna

Föreningens stadgar kan endast ändras vid ordinarie föreningsstämma och med kvalificerad (2/3) majoritet. De nya stadgarna kan tidigast börja gälla omedelbart efter föreningsstämmans avslutande eller senare om föreningsstämman så beslutar.

§ 17 - Regler för upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas av föreningsmöte genom beslut med extra kvalificerad (3/4) majoritet.

§ 18 - Angivande av hur eventuella kvarvarande tillgångar ska disponeras

Vid föreningens upplösande fördelas kvarvarande tillgångar till lika delar mellan medlemarna.

§ 19 - När årsmötet ska hållas

Ordinarie årsmöte ska hållas senast tre (3) månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 20 - Under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas

Styrelsen kan besluta, med minst kvalificerad (2/3) majoritet, att extra föreningsmöte ska hållas. Utöver styrelsen har även envar medlem som kan samla underskrift av minst tjugofem (25) procent av det totala antalet medlemmar rätt att påkalla ett extra föreningsmöte.

§ 21 - Hur kallelse till Styrelsemöten ska ske

Kallelse till föreningsmöte kan ske med personlig kontakt, brev, telefon med personlig kontakt, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post. Kallelse med brev, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post ska ha skett minst 14 kalenderdagar före mötet som kallelsen avser. Kallelse med personlig kontakt eller telefon med personlig kontakt ska ske minst 7 kalenderdagar före mötet kallelsen avser.

§ 22 - Vilka frågor som ska behandlas på styrelsemöten

 1. Mötet öppnas
 2. Närvaroförteckning
 3. Dagordning justeras
 4. Är styrelsemötet behörigen sammankallat
 5. Föregående protokoll justeras
 6. Aktiviteter sedan förra mötet presenteras
 7. Kassören presenterar det ekonomiska läget
 8. Aktiviteter fram till nästa styrelsemöte
 9. Övriga frågor
 10. Nästa styrelsemöte
 11. Mötet avslutas

§ 23 - Hur kallelse till Årsmöte ska ske

Kallelse till föreningsmöte kan ske med personlig kontakt, brev, telefon med personlig kontakt, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post. Kallelse med brev, telefon via telefonsvarare eller elektronisk post ska ha skett minst 14 kalenderdagar före mötet som kallelsen avser. Kallelse med personlig kontakt eller telefon med personlig kontakt ska ske minst 7 kalenderdagar före mötet kallelsen avser.

§ 24 - Frågor som ska behandlas på årsmöte

 1. Mötet öppnas
 2. Mötesordförande utses
 3. Dagordningen justeras
 4. Mötessekreterare utses
 5. Två justeringsmän tillika Rösträknare för årsmötet utses
 6. Närvaroförteckning
 7. Är årsmötet behörigen sammankallat
 8. Gamla styrelsens verksamhetsberättelse presenteras
 9. Föreningens gamla kassör presenterar resultaträkningen
 10. Föreningens gamla kassör presenterar balansräkningen
 11. Uppföljning av förra årsmötets budget
 12. Gamla styrelsens ansvarsfrihet beslutas
 13. Förslag på ny verksamhetsplan
 14. Beslutande om gränser för medlemsavgift
 15. Ersättning till styrelseledamöter, revisorer och andra uppdrag
 16. Förslag på ny budget
 17. Propositioner (Förslag från gamla styrelsen)
 18. Motioner (Förslag från medlemmar)
 19. Nya styrelsens ordförande utses (valberedningens yttrande)
 20. Föreningens nya kassör utses (valberedningens yttrande)
 21. Nya styrelsens sekreterare utses (valberedningens yttrande)
 22. Nya styrelsens övriga ordinarie ledamöter utses (valberedningens yttrande)
 23. Nya styrelsens suppleanter utses (valberedningens yttrande)
 24. Föreningens nya revisorer med suppleanter utses (valberedningens yttrande)
 25. Föreningens nya kontaktperson till myndigheter utses (valberedningens yttrande)
 26. Valberedning utses
 27. Övriga frågor
 28. Nästa årsmöte
 29. Mötet avslutas

§ 25 - Hur medlemarnas rösträtt ska utövas

Medlemarna utövar sin rösträtt på föreningsstämma personligen eller genom fullmakt. En fullmakt kan endast utnyttjas av annan medlem. Fullmakt måste vara en skriftlig handling (på papper) och undertecknad av både den medlem som lämnar fullmakt och dessutom av den medlem som ska utöva fullmakten.

Av fullmakten ska klart framgå datum för underskrift, sista giltighetsdatum, medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer och elektronisk adress för både fullmaktsgivare och fullmaktsutövare. Fullmakten ska för att vara giltig inte ha större skillnad än tre månader mellan datum för underskrift och sista giltighetsdatum.

§ 26 - Hur besluten ska fattas

De flesta beslut fattas med enkel majoritet. I vissa fall krävs kvalificerad majoritet (minst två tredjedelar ska vara för förslaget) samt vissa beslut kräver extra kvalificerad majoritet (tre fjärdedelar av rösterna). Röstning sker normalt med handuppräckning utom då votering har begärts (eller krävs av stadgarna). Votering (sluten omröstning) sker om minst en medlem begär det.

§27 - Tillåtelse att föra register över medlemmar

Varje medlem i föreningen godkänner i och med sin medlemsanmälan/ansökan att föreningen får föra register över medlemmen och alla förehavanden som gäller i relation till föreningen.

Föreningen delegerar ansvaret att föra föreningens register till
styrelsen. Styrelsen har i sin tur rätt att delegera ansvaret och det
praktiska arbetet vidare till annan om styrelsen så beslutar.
Medlemmen godkänner vid registrering att föreningen har rätt att fritt
använda dessa uppgifter för sin verksamhet
 
 • att lämna ut registeruppgift eller hela register till annan efter beslut av föreningen eller styrelsen
 • att fritt göra alla register tillgängliga på internet
 • att besluta om begränsningar av dispositionsrätten av registeruppgift av den som registeransvaret delegeras till.

Föreningen eller styrelsen eller den som föreningen eller styrelsen delegerar registeransvar till kan inte hållas ansvarig för skada som åsamkas medlem p g a hantering eller innehåll av register.

Allt som sagts om register ska gälla oavsett vilket fysisk medium registret
lagras på (Exempelvis: papper, datamedium).

Styrelsen ska dock inta en restriktiv hållning gentemot ett utlämnande av register till icke medlemmar.

 

Send mail to webmaster@rain-oo.org with questions or comments about this web site.
Last modified: mars 05, 2004. Cookie policy.Statutes(pdf,word).